Den Helige Ande

 

 

 

 

 

 

DEN HELIGE ANDE

 

 

Några av profeterna talar mycket om den Helige Andes plats i våra liv. I Mexico talade Jesus till en kvinna känd som ”Conchita” (Mrs. Conception Cabrera de Armida 1862-1937, förklarad vördnadsvärd 20 dec 1999) och sade:

 

”Det är på tiden att den Helige Ande får råda, inte i ett fjärran välde som något mycket sublimt, även om det är så och det inte finns något större än Han eftersom Han är Gud i enhet med och av samma väsen som Fadern och Ordet. Men det är nödvändigt att Han råder, här, riktigt nära, i varje själ och i varje hjärta och i alla strukturer i Min Kyrka. Den dag då den Helige Ande kommer att strömma i varje pastor, i varje präst som ett inre blod, skall de teologiska dygderna som nu tynar bort, även i Min Kyrkas tjänare på grund av Min Helige Andes frånvaro, förnyas. Då kommer världen att förändras, för allt det onda som sker idag har sin orsak i att den Helige Ande, det enda botemedlet, saknas. Låt Min Kyrkas tjänare agera genom den Helige Andes förmedling, och alla själar i hela världen skall bli gudomliggjorda. Han är den axel som dygderna kretsar kring. Det finns ingen dygd utan den Helige Ande. Den avgörande impulsen för att resa Min Kyrka upp från det besegrade tillstånd i vilket hon ligger, består i att återuppliva åkallandet av den Helige Ande. Låt Hans rätta plats ges Honom, det vill säga förstaplatsen i era förstånd och viljor! Ingen kommer att sakna något med denna himmelska rikedom. Fadern och Jag, Ordet, Vi önskar en brinnande och livgivande förnyelse av Hans herravälde Kyrkan.”

 

”En av de väsentligaste frukterna av ’den mystiska inkarnationen’ (detta var en extraordinär nådegåva Conchita fått) är den Helige Andes herravälde som kommer att medföra materialismens försvinnande.”

(10 feb 1911 ”Conchita” p. 132). Detta häpnadsväckande uttalande proklamerar och förutsäger uppenbarligen en kommande tid i vilken den Helige Ande skall råda i mänskliga hjärtan som aldrig förr i historien.

 

Flera år senare tillade Jesus: ”Tiden har kommit för att förhärliga den Helige Ande i världen. Han är denna Älskade Kyrkas själ. Denne gudomlige Person sprider ut Sig Själv frikostigt i alla Kyrkans gärningar. Jag önskar att denna sista tidsålder blir vigd på ett mycket speciellt sätt till denne Helige Ande som alltid verkar av Kärlek. Han vägledde Kyrkan från hennes allra första början genom de tre akterna av ödmjuk kärlek i Petrus. Jag önskar att i dessa sista dagar denna heliga kärlek upptänder alla hjärtan, men mest av allt Min Påves och Mina prästers hjärtan. Det är Hans (d.Hel. Andes) tur nu, det är Hans tidsålder, det är kärlekens triumf i min Kyrka, i hela universum. För att uppnå detta ber Jag än en gång att världen vigs på ett särskilt sätt till den Helige Ande, till att börja med av alla Kyrkans lemmar, till denne Tredje Person i Treenigheten….Den Helige Ande är själen, den stora gudomliga kraften, energin, hjärtat, hjärtslagen i Guds Kyrka.” (2 mars 1928 ”Conchita” p. 196)

 

Vigningen av världen till den Helige Ande som Jesus här ber om verkar inte avse en officiell handling utförd av den Helige Fadern – åtminstone inte i första hand – utan snarare något som görs spontant av alla medlemmar i Kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av Marias tidigaste budskap i Medjugorje förklarade: ”Det allra viktigaste i det andliga livet är att be om den Helige Andes nådegåva. När den Helige Ande kommer, då kommer frid att råda. När det sker, ändras allt omkring er. Saker kommer att förändras.” (Words from Heaven, p. 120, Oct 1984)

 

 

______________

 

 

 

 

Vassula är mycket vältalig på detta tema. Jahve, den Evige Fadern, sade till henne: ”Idag mer än någonsin sänder Jag Min Helige Ande över er för att förnya er, men hur länge skall detta släkte fortsätta att göra motstånd mot Min Helige Ande? Säg Mig, kan en kropp leva utan ett hjärta? Lär er att Min Helige Ande är Hjärtat i den Kropp som är Kyrkan. Lär er att Min Helige Ande är Kyrkans Andedräkt, det väsentliga i ivern för Mig, er Gud. Min Helige Ande är Himlens ljuva Manna, som ger näring åt de fattiga.

 

Lycklig den människa som öppnar sitt hjärta för Min Helige Ande, han kommer att bli som ett träd längs en flod som bär frukt varje årstid, med löv som aldrig vissnar men är läkande. Lycklig den människa som öppnar sitt hjärta för Min Helige Ande, som en kristallklar ström skall Min Ande rinna som en flod i hennes hjärta och förnya henne, för vart än denna flod rinner, springer liv och glädje fram! Har ni inte läst: Livets Flod, som rinner upp från Min Tron och från Lammet, skall flyta ner i mitten av stadens gata.

 

Min Helige Ande skall skygga undan för ondsinta själar, men skall visa Sig öppet för de oskyldiga, de fattiga och de enkla. Med stor glädje skall Min Helige Ande omsluta dessa själar och bli deras Helige Följeslagare och Vägledare. Och när de går skall deras gång vara obehindrad. När de springer kommer de inte att snava. Och skulle de dricka dödligt gift skall de förbli oskadda. Skulle de möta en legion demoner på sin färd, skall de gå förbi helskinnade.

 

Min Helige Ande skall lära dem den ljuvlighet som utandas av Mig från Min Eviga Kärleks djup.

 

Min Helige Ande skall ta de oskyldiga och sluta ett förbund av Kärlek och Frid med dem, för att de skall bli värdiga att bli Hans medarbetare och följeslagare.

 

Min Helige Ande skall lyfta dem och bära dem som en brudgum som bär sin brud över tröskeln. Han skall också bära dem innanför helgedomens murar där omätliga rikedomar och mysterier ligger, mysterier som inget öga tidigare sett. Och som en Brudgum smyckar Sin Brud med juveler, skall Han också smycka dem med kejserlig kunskap för att de skall glädja sig i tron och spira. O, vad skall inte Min Helige Ande göra för er!

 

Min Helige Ande är er livsglädje, den Kungliga Kronans Strålglans, Skönhetens Diadem från Min Mun, den Levandes strålande Härlighet, er skapelses Hemliga Uppenbarelse. Min Helige Ande är smaken av era hyllningar i Mina Församlingar och er Tids fullbordan….Han är ert hjärtas Flammande Eld och insikten i Mysterier. Min Helige Ande är temat i era lovprisningar till Mig och avslöjar för ert hjärta att Jag Är den Jag Är, avslöjar för er ande att Jag är er

 

ABBA,

 

och att ni är Min avkomma, Min säd….Saliga de som har rena hjärtan, de skall se Mig. Jubla och var glada och öppna upp för att ta emot Min Helige Ande så att ni också får glädja er och höra Min Röst! Öppna era hjärtan och ni skall få se Min Härlighet, och som ett barn som behöver tröst skall Min Helige Ande trösta er, Han Vilkens kärlek för er övergår all mänsklig kärlek.

 

Jag, Skaparen av himlar och jord, säger er: Min Helige Ande är Brudgum åt Bruden, åt Henne som höll Barnet som skulle frälsa och återlösa er, och genom Vilkets Blod ni skulle vinna frihet och förlåtelse för era synder. Han (d.Hel. Ande) är Brudgum åt den Enda Han fann som var lik en inhägnad trädgård som innehöll de sällsynta dygdernas väsen, en förseglad källa, den vackraste av Kvinnor, badad i renhet på grund av Hennes unika fullkomlighet. Min Ande kom över Henne och täckte Henne med Sin skugga, och förhärligade Mig genom att göra Henne till Moder åt Gud, Moder åt hela mänskligheten och till Himmelens Drottning. (Jag vill säga här att när Fadern dikterade detta stycke för mig som handlar om Vår Välsignade Moder - om Han inte vore Gud - skulle jag sagt att Han var exalterad, så stor var Hans Glädje. Vassulas fotnot). Sådan är Min Helige Andes Rikedom….

 

Jag överöser er alla med Min Helige Ande, nu….. idag….. Jag, Jahve, den Allsmäktige, säger er: Jag ger er alla denna fria gåva för att rädda er, för Min stora Kärleks skull. Kärlek och Trofasthet nedstiger nu. Jag, Jahve, lutar Mig ner från Himlen för att omfamna er alla, Min frälsande hjälp erbjuds er från ovan. Är ni villiga att lyda Min givna lag? Är ni villiga att anförtro er själ åt Mig?

 

Säg inte att Jag är oberörd av ert elände och inte besvarar era böner. Om era länder står i lågor och bränder uppslukar era folk, och om jordens invånare smakar dödens vanära, beror allt detta på ert stora avfall. Ni har skyggat undan från Min Helige Ande, Han som skulle klätt er i välsignelser, Han som skulle ha fått ert hjärta och ert kött att hoppa och sjunga av glädje för Mig, er Gud. Ni föredrog att vara hemlösa, tiggare och faderlösa, och idag tynar ni bort i dödens skuggor. Vad jag tycker synd om er….. O, släkte! Hur länge till kan ni trotsa Mig?

 

Min Kärlek uppfyller jorden, Mina kallelser fyller Mina sändebuds munnar, och även om Min bedrövelse är svår och Min Rättvisa nu flödar över, kan Jag ännu bevekas och Jag kan ta emot den vördnad ni skulle kunna ge Mig. Jag är redo att förlåta er genom det Blod som utgjuts av Min Son och genom Hans Offer, om ni tar Mina Ord till ert hjärta.

 

Snart, mycket snart nu, skall Min Helige Ande blåsa över er med sådan kraft att ett mäktigt dån skall ljuda till jordens fyra hörn som en påminnelse för jordens alla invånare. Sedan, omedelbart efter ljudet av Min Helige Andes Andedräkt, kommer jordens alla folk att falla ned på sina ansikten i tillbedjan av Mig, Herren, den Allsmäktige, den Allrahögste, och till slut skall människorna buga sig djupt inför Lammets Tron och ta emot Välsignelsen från Tronen.

 

Och nu frågar Jag, som skapade er och formade er: Kommer Jag att värdigas få höra era ångerrop?”

 

Sant Liv i Gud 5 okt 1992

 

Detta uttalande talar inte enbart om ett löfte i allmänhet om den helige Ande, utan om ett utgjutande som uppenbarligen redan börjat, även om det har avvisats av många.

 

För de som ignorerar dagens profeter med argumentet: ”Skriften är nog för mig”, blev Vassula tillsagd: ”Skriften är inte nog om ni inte har den Helige Ande. Det är genom den Helige Ande som Uppenbarelsen kan förstås, och allt som förut var ogenomträngliga och förseglade mysterier i Skriften skall då bli möjligt att förstå och tydligt, därför att kunskapens nyckel kommer att ges er av Anden.”

 

(True Life in God XII p.164)

 

 

___________________________________________