eukaristin

 

 

EUKARISTIN

 

 

Behovet att återställa sann hängivenhet för den Heliga Eukaristin har flera visionärer vittnat om. Jesus sade till Josefina-Maria, en kvinna från Australien:

 

”Jag ber er, Mitt folk, att komma ihåg offret av Min Kropp och Mitt Blod, blod utgjutet för alla era synder. Detta enda högtidliga Påskoffer förnyas vid varje Eukaristifirande, det vill säga Mässoffret. Jag ber er att delta i den dagliga Mässan när ni kan, med stor vördnad och högtidlighet. Mina barn, kom tillbaka till den Heliga Mässan och ta emot Min Kropp och Blodet som utgjöts för er. Jag älskar er. Frid, shalom, Min frid. Jesus, Offerlammet. ”

7 juli 1993. The Age of the Two Hearts p.56

 

 

 

En mäktig lektion om Eukaristin gavs åt Catalina Rivas i Bolivia. Medan hon deltog i Mässan en dag, hörde hon ljudet av vackra körröster på avstånd.

 

När celebranten inledde botakten, sade den Välsignade Jungfrun till henne: ”Be nu Herren från djupet av ditt hjärta att förlåta dig dina synder, för de är motbjudande för Honom.” Catalina blev förbryllad eftersom hon hade gått till bikt kvällen innan, men Maria påminde henne om fel och brister begångna sedan dess, och tillade: ”Varför kommer du i sista minuten? Kom tidigare för att be, och be Herren sända Sin Helige Ande… Det är Han som disponerar er för en rätt upplevelse av en så helig stund…

 

När läsningarna ur Skriften började, sade Maria åt henne att be: ”Herre, idag längtar jag efter att lyssna till Ditt Ord och erhålla riklig frukt. Må Din Helige Ande rena mitt hjärtas inre så att Ditt Ord kan växa och mogna i det.” Sedan tillade hon: ”Försök att under hela dagen minnas de ord som gjorde intryck på dig… Smaka på dem under resten av dagen… Det är så du kan ändra ditt liv, genom att låta Guds Ord förvandla dig.”

 

Vid offergåvornas frambärande sade Maria: ”Be så här: ’Herre, jag offrar åt Dig allt vad jag är, allt vad jag har, allt vad jag kan göra… ’” Då började änglar, strålande och vackra, komma ut ur varje person i Kyrkan och fortsatte ner i mittgången mot altaret. Maria kommenterade: ”Detta är den stund då din skyddsängel bär fram dina offer och böner inför Herrens Altare.” Den första gruppen av änglar bar gyllene skålar som skimrade klart. Maria sade: ”Dessa är skyddsänglarna till de som offrar denna Mässa för många intentioner… Använd dig av denna stund för att göra ett eget offer.” En andra grupp av änglar hade ingenting i sina händer. Maria förklarade: ”Dessa är skyddsänglar åt de som är närvarande här men som inte önskar vara det, det vill säga de som kommer pliktskyldigt men utan någon verklig längtan att delta i den Heliga Mässan… Gör inte din skyddsängel ledsen. Be om mycket. Be för omvändelse av syndare, för fred i världen, för era familjer, för er nästa och för de som bett om era böner… Kom ihåg att det offer som behagar Herren mest är det i vilket du offrar dig själv som ett brännoffer (eng. holocaust, förintelse, d.v.s. fullständig överlåtelse och utblottelse ö.a.) så att när Han nedstiger (genom prästens händer i hostian ö.a.) Jesus kan förvandla dig genom Hans egna förtjänster.”

 

När församlingen sjöng ”Helig, Helig, Helig”, uppenbarade sig en lång kö av änglar av många olika slag bakom celebranten och stämde in i sången.

 

I början av konsekrationen uppenbarade sig ännu en mångfald, och Maria sade: ”Dessa är helgonen och de välsignade från Himlen.” Sedan uppenbarade sig Maria själv, knäböjande bakom celebranten: ”Det över-raskar dig att se Mig bakom celebranten, eller hur? Det är som sig bör. Trots all den kärlek Min Son skänker Mig, har Han inte beviljat Mig äran att tillreda det dagliga Miraklet med Mina händer som prästerliga händer gör. Därför känner Jag en djup respekt för präster och för Miraklet som Gud utför genom dem. Detta tvingar Mig att knäböja bakom dem.”

Därefter uppenbarade sig skuggor av människor i grått framför altaret med sina händer lyfta. Den Välsignade Jungfrun förklarade: Dessa är de välsignade själarna från Skärselden som väntar på era böner för att bli upplivade. Upphör aldrig att be för dem. De ber för er, men de kan inte be för sig själva.” Hon fortsatte: ”Människor åker på pilgrimsfärder till platserna för Mina uppenbarelser. Det är bra, därför att de kommer att erhålla många nådegåvor där. Men vid ingen av Mina uppenbarelser, eller vid någon annan plats, är Jag mer närvarande än vid altaret under den Heliga Mässan… Och att tänka sig att det finns de som kan vara distraherade med samtal i en sådan stund. Det smärtar Mig att säga att många förblir stående med armarna i kors och hyllar Herren som om de vore Hans likar.”

 

Under konsekrationen var celebranten insvept i ett gyllene ljus. Jesus tycktes svepa in honom i Sin kropp. När hostian upplyftes, uppenbarade sig Jesu ansikte på den. Catalina böjde ner sitt huvud, men Maria sade till henne: ”Titta inte ner. Titta upp. Beskåda och begrunda Honom… och be Fatimabönen: ’Herre, jag tror, jag tillber, jag hoppas på och jag älskar Dig. Jag ber om förlåtelse för de som inte tror, inte tillber, inte hoppas på eller älskar Dig.’ ”

När vinet konsekrerades uppenbarade sig Jesus fastspikad på korset. Maria förklarade: Under konsekrationen förs hela församlingen till foten av Golgata i den stund då Kristus korsfästs.”

 

När Fader vår började, talade Jesus själv till Catalina: ”Vänta, Jag vill att du ber från de djupaste djupen av ditt vara. Använd denna stund till att dra dig till minnes den person eller de personer som har gjort dig mest ont i ditt liv. Omfamna dem och tryck dem till ditt bröst och säg dem med hela ditt hjärta: ”I Jesu namn förlåter jag er och önskar er frid. I Jesu namn ber jag om er förlåtelse och önskar er min frid.”

 

Under fridshälsningen sken ett klart ljus mellan några av människorna som omfamnade varandra.

 

När celebranten tog emot Kommunionen, sade Maria: ”Detta är stunden att be för prästen och hans medcelebranter.” När en kvinna tog emot Kommunionen ”genomträngde ett gyllene sken henne. Det kom ut ur hennes rygg, spred sig över den, sedan över hennes axlar och sedan hennes huvud. Herren sade med lycklig röst: ’Det är så här Jag gläder Mig när Jag omfamnar en själ som tar emot Mig med ett rent hjärta.’ ”När Catalina själv tog emot Kommunionen, sade Jesus till henne: ”Den Sista Måltiden var Min största stund av intim förtrolighet med Mina egna… Jag instiftade Eukaristin. Jag gjorde Mig själv till en Kärleksfånge, och önskade förbli med er till tidens slut.”

 

Efter Kommunionen bad en annan kvinna framför Catalina. Jesus frågade sorgsen: ”Hörde du hennes bön? Inte en enda gång sade hon till Mig att hon älskade Mig. Inte en gång tackade hon Mig för gåvan att föra Min Gudomlighet ner till hennes stackars mänskliga nivå, så att Jag kunde resa henne upp till Mig själv. Inte en gång sade hon: ’Tack, Herre.’ Det var bara en litania av begärande bön. Så är det med nästan alla de som tar emot Mig.”

 

Vid Mässans slut sade Jesus: ”Ha inte så bråttom att gå. Stanna en stund i Mitt sällskap. Gläd dig åt det och ge Mig ett tillfälle att glädja Mig åt ditt.” När Catalina frågade: ”Hur länge stannar du hos oss efter Kommunionen?” svarade Han: ”Så länge ni önskar. Om ni talar med Mig under dagen, byter några ord med Mig under era dagliga sysslor, skall Jag lyssna till er. Jag är alltid med er. Det är ni som lämnar Mig.” Jesus talade också med smärta om de som möter Honom vanemässigt, och de som tar emot Honom dagligen, men utan att ändra sina liv.

 

 

Catalina Rivas är en lekmannamissionär från Cochabamba, Bolivia, som från december 1995 till december 1996 mottagit över 270 budskap från Jesus, jämte c:a 15 från Maria. Catalina skriver ner budskapen som om de dikterades för henne.

Ärkebiskop René Fernandez Apaza i Cochabamba förklarade när han gav sitt Imprimatur för publiceringen av Catalinas budskap 2 april 1998: ”Vi har läst Catalinas böcker. Vi är säkra på att deras enda syfte är att leda oss alla på vägen till en autentisk spiritualitet.”

 

___________________________________

 

Jesus talar till Vassula:

Frid vare med er. Tillbed Mig och älska Mig i Min Heliga Eukaristi. Kom och ta emot Mig i Mitt Offer som ett felfritt lamm. Ni måste komma till Mig rena.

 

Om ni bara insåg hur Jag är närvarande i Kropp och i Blod, i vilka Jag har vunnit en evig frälsning för er alla, så skulle ni närma er Mig utan fläck och med vördnad. Jag har i Min Oändliga Kärlek offrat Mig själv som det fullkomliga Offret för att rena er alla från synd. Jag vill att ni alla till fullo förstår detta Offer. Ja, Jag vill uppmuntra er genom att få er att förstå vad Jag erbjuder er, och på så sätt uppväcka ett gensvar av kärlek. Detta Offer kan leda er till helighet och till gudomlighet, Mitt barn, det kan uppnå Min avsikt med er och föra er till evig fullkomlighet. Min älskade, Mitt Offer pågår för evigt, och ni som Min Själ älskar, ta emot Det varje dag.

 

Min helgedom är i denna Heliga Stund fylld av änglar av alla slag som är redo att möta Mig, deras Gud. Prostrerade ligger de i tillbedjan inför Mig, och de tröstar Mitt Hjärta. Och ni som är redo att ta emot Mig, skall inte ni tillbe Mig? Skall inte ni dyrka Mig?

 

Var medvetna om Min Heliga Närvaro. Sov inte i Min Närvaro. Tillåt inte er ande att fladdra iväg någon annanstans i Min Närvaro. Skulle ni ha tillåtit er själva att vara i dvala om ni stod vid foten av Mitt Kors på Golgata? Mina älskade, hur skulle det ha känts om ni hade assisterat vid Min Korsfästelse på berget? Skulle ni ha tillåtit er ande att fyllas av dagens triviala händelser? Eller skulle ni ha fallit ned vid foten av Mitt Kors och tillbett Mig, er Gud? Jag har dött för er på Korset, utan att bry Mig om de lidanden Jag måste genomgå. Skulle ni då tillåta er att vara ouppmärksamma och likgiltiga inför Mitt Offer? Jag är närvarande i Mitt Tabernakel såsom Jag var närvarande och fastspikad på Mitt Heliga Kors. Kom då till Mig denna gång i fullt medvetande om vem det är ni tar emot, och vem det är som förenar Sig med er för att rena er och ge er evigt Liv.

 

Budskapen Sant Liv i Gud 29 dec 1989

 

 

____________________________________

 

 

Jesus talar till de protestantiska kyrkorna:

 

Jag, den Strålande Konungen, Majestät över alla Majestät, den Högste ovan alla regenter, kallar er av nåd att denna gång

äta det levande Mannat, Himlens Bröd, i form av Eukaristin. Och så säger Jag till dessa kyrkor vars präster inte har tagit emot Mitt Mysterium:

 

”Kom till besinning och sök Mig uppriktigt, bemästra också er förbittring mot Min Moder. Må alla folkslag veta att Mitt Kött och Blod kommer från Min Moder. Ja, Min Kropp kommer från den Allraheligaste Jungfrun, från rent blod. Välsignat vare Hennes Namn!

 

För att rädda alla de ödmjuka på jorden som tar emot Mig och för att ge dem oförgängligt liv blev Jag Bröd för att ge Mig Själv till er. Och genom denna Kommunion helgar Jag alla som tar emot Mig, Jag gudomliggör dem så att de blir kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben. Genom att ta del av Mig, Jag som är Gudomlig, blir ni och Jag en enda kropp, andligen förenade. Vi blir släkt, för Jag kan göra er till gudar genom delaktighet. Genom Min Gudomlighet gudomliggör Jag människor.

 

Har ni inte hört: ’ Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner ’ (Ps 82:6).”….

 

….Ömtåliga flicka, Jag skall anförtro dig något: Snart skall Jag låta draken äta sin egen svans. Jag skall snart utfärda order från Himlen. Jag avser att återställa Mitt Hus (Herren menar Kyrkan V:s fotnot). Jag skall återupprätta Min Eukaristi i de hus (Herren menar kyrkor V:s fotnot) som blivit berövade Min Närvaro och de skall bli heliga.

Budskapen Sant Liv i Gud 16 okt 2000

 

 

_________________________________________