Guds Kärlek

 

 

GUDS KÄRLEK

 

Guds kärlek till oss har naturligtvis blivit förklarad i Skriften, men många av visionärerna talar om den med en värme som är väldigt rörande. Christina Gallagher från Irland förklarade efter en djup personlig erfarenhet av Jesu kärlek:

 

”Guds kärlek är bortom allt jag någonsin kan uttrycka. Den är så långt bortom mitt förstånd och mitt hjärta att trots allt jag har upplevt (hon hade gått igenom stora lidanden), skulle jag vilja dö för Honom. Jag skulle vilja ge mitt liv på vilket sätt Han än önskade.” (The Sorrow, p. 94)

 

Senare tillade hon:

 

”Jesus kommer alltid att med kärlek sträcka sig efter människan, ända tills människan till slut tar sitt sista andetag.” (The Sorrow, p. 95)

 

Gud Fadern förklarade för Vassula:

 

”Jag, Jahve, din Evige Fader, älskade dig med evinnerlig kärlek sedan den dag Jag skapade dig och höll dig i Mina Händer. Ah… aldrig skall Jag glömma hur liten du var den dagen...” (True Life in God, VI, p. 10)

Ett mycket långt, rikt och vältaligt uttalande om det Heliga Hjärtats kärlek återges av Vassula i True Life in God IX, p.519 – 546:

 

”Jag svor att ännu en gång vidga utrymmet i ditt hjärta för Mitt inträde. Och som en storm kom Jag över dig för att förstöra allt som slitit sönder Mitt Hjärta till ett Sår. Jag blåste som man blåser på kolelden, det var så Jag blåste i din själ för att återuppliva den döende lågan i dig. Jag sade: ’Låt nu din låga stiga i ditt mörker för att glädja Min Själ, låt din ofruktbarhet bli till en bevattnad trädgård, till en vattenkälla.’ Och med evinnerlig Ömhet har Jag tryckt dig till Mitt Hjärta och gjort dig till Min igen. Jag svor att förändra ditt rebelliska och oregerliga hjärta till en viloplats för Mig, Jag fick dig att förstå att Jag skulle vara din ende Gud, din enda kärlek, oöverträffad och oåterkallelig…”

 

Och vidare:

 

”Jag, din Skapare, önskar vara din Man och ditt enda Beskydd, Jag vill vara Den som anförtror Sig åt dig, och du åt Mig. Jag skall göra Mina Ord till en eld i din mun, för att tillkännage dem ända till jordens ändar. Allt du har lärt har du lärt av Mig. Jag, Jahve, din Evige Fader smyckade dig, ömtåliga lilla flicka. Jag lutar Mig ner till dig i denna stund för att lyfta din själ tätt intill Mitt Hjärta. Min bedrövelse, Mitt barn, över att se Mina barn avvisa Min Kärlek, Min Frid och Mina Nådegåvor, får Mitt Hjärta att vrida sig i Mig. Jag behöver själar för att trösta Mig, Jag behöver generösa själar för att stilla Min brinnande vrede. Var Min lindring, var Min Himmel. Jag, Jahve, älskar er alla. Kom, Jag skall visa Min ära genom din intighet…(True Life in God VI, p.11)

 

Genom Maureen Sweeney- Kyle har Jesus givit många kraftfulla uttalanden om Hans kärlek till oss:

 

”Jag önskar intimitet med varje själ, så mycket att själen förblir i Min Gudomliga Närvaro genom hela dagen och gör den världsligaste uppgift till ett under av kärlek. Jag önskar fylla varje själ med den Eviga Kärlekslågan så att Jag kan ta varje hjärta i besittning och föra det djupt in i Mitt Eget Hjärta.” (Jesus’ Messages, Apr. 9, 2005)

 

Förutom Maureen har många andra visionärer mottagit budskap om Gudomlig Kärlek. Sålunda, som ”King of All Nations”, pekade Jesus på ett krucifix och sade till en anonym kvinna som kallas Hans ”Sekreterare”:

 

”… se hur mycket Jag älskar er! ... Mitt barn, när Jag betraktar denna stackars syndfulla värld, ser Jag så mycket lidande, så mycket plåga till kropp och själ, och andar som är uttorkade och utmattade … Ja, undernärda, därför att de berövar sig själva denne Ende som verkligen kan föda och nära dem! De svälter andligen! Erkänner de detta? Nej. Därför att de är så upptagna i sitt högmod och med sina materialistiska vägar … Varför vill de inte älska Mig?” (I will Sing of Mercy, p. 99)

 

Lite senare tillade Jesus:

 

”Mitt lilla barn, så få, så få vill träda in i Mitt Hjärta. De ignorerar Mig … De förstår inte att om de gav sitt medgivande skulle Jag upptända dem med Min Kärlek och bränna upp varenda synd i dem, varenda orenhet, här i Min Kärlekseld! … Själar! Själar köpta till ett högt pris!!! … Mitt Eget Livs Blod! … Se! Den Himmelske Fadern älskar er! Jag, den Evige Sonen älskar er! Den Helige Ande älskar er!” (Ibid, p. 100)

 

I Emmitsburg, Maryland, fick Gianna Talone Sullivan höra:

 

”Mina små, var snälla och kom ihåg att mer än allt annat är Gud Kärlek, och Han inbjuder alla människor att älska. Den mest fullkomliga bönen är att älska… För att sann frid och enhet skall existera, måste Kärlek finnas i mitten, i början och i slutet. Det spelar ingen roll vilka olikheter, ofullkomligheter eller bedrövelser ni har, Kärlek besegrar allt! Denna Kärleks oerhörda gåva finns i ’litenhetens’ skönhet. Denna ’litenhet’ är som barn som är fullständigt beroende men sorgsna när de inte får kärlek, och fullständigt beroende men allra mest tröstade när de får kärlek. (1 okt 2006)

 

Jesus gav Maureen Sweeney-Kyle några mycket originella och anmärkningsvärda lektioner om nivåerna i vår kärlek till Honom: ”Här, på denna plats, avslöjar Jag för världen för första gången Mitt Hjärtas Kammares mysterium. Världens framtid vilar i armarna på detta Budskap.” (Jesus’ Messages, Dec. 5, 2004)

 

Jesus introducerar kamrarna i Hans och Hans Moders hjärtan som representerar de olika stadier av helighet genom vilka vår kärlek avancerar:

 

”Marias Obefläckade Hjärta är den Första Kammaren i Våra Förenade Hjärtan. Det är förrummet till helighet, fullkomlighet, anpassning och enhet. Min Moders Hjärta är Helig Kärlek, de två stora buden, att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Ingen uppnår frälsning som inte håller sig till dessa bud. Och så, med eller utan att veta det, måste själen som söker sin egen frälsning vinna inträde i den första Kammaren i Våra Förenade Hjärtan, Helig Kärlek – Min Moders Hjärta…” (Jan. 25, 2001)

 

”Den Andra Kammaren i de Förenade Hjärtana” fortsätter Jesus förklara, ”är personlig helighet. Nu träder själen in i Gudomlig Kärlek och Mitt Gudomliga Hjärta” (Jan. 25, 2001)

 

”I den Andra Kammaren i Mitt Majestätiska Hjärta, Mitt Hjärtas Låga, strävar själen efter helighet. Den Gudomliga Kärlekslågan avslöjar små karaktärsbrister som avskiljer själen från Mig… Själarna i den Andra Kammaren i Mitt Hjärta blir mer medvetna om den Evige Faderns Vilja för dem, och de blir mer mottagliga för Min Faders Vilja…” (Jan. 26, 2001)

 

Den Tredje Kammaren:

 

”När själen försöker polera dygderna i sitt hjärta och förfina dem i Guds ögon, träder själen in i den Tredje Kammaren i Mitt Hjärta. I denna Kammare finner själen sig själv prövad om och om igen i varje dygd, för det är prövningen som stärker eller försvagar dygden alltefter själens gensvar. Detta är den Kammare som finjusterar heligheten genom att testa dygderna som guld i den Gudomliga Kärlekslågan.” (Jan. 27, 2001)

 

Den Fjärde Kammaren i de Förenade Hjärtana:

 

”… är helgelsens Kammare. Själen som söker anpassa sig till Guds Vilja träder in i denna Fjärde Kammare efter att den framgångsrikt överlåtit sin vilja till ett dygderikt liv i Helig Kärlek i innevarande stund. I denna Fjärde Kammare i Våra Förenade Hjärtan finns det fortfarande två skilda viljor – människans vilja och den Gudomliga Viljan… En ansträngning görs i denna Fjärde Kammare att besegra varje tillstymmelse till synd, även små syndfulla vanor, i avsikt att förvandla den mänskliga viljan till likhet med den Gudomliga Viljan… (Jan. 29, 2001)

 

Jesus fortsätter med att avslöja att det finns en Femte Kammare i Hans Gudomliga Hjärta:

 

”I denna Kammare är själen förtärd av längtan att älska Mig och behaga Mig. I denna kärlek tar själen ett jättesteg längre än anpassning till den Gudomliga Viljan. I anpassning till den Gudomliga Viljan finns det fortfarande två viljor – Guds Vilja och den mänskliga viljan. Själen anstränger sig för att ta emot allting som om det kom ur Guds Hand. Men i denna synnerligen exklusiva och intima Femte Kammare i Mitt Hjärta accepterar själen inte bara, utan älskar Guds Vilja för den. Det är i denna kärlek som har blivit fullkomlig, i högsta grad möjligt för själen att förenas med den Gudomliga Viljan. Få själar når denna Femte Kammare i Mitt Hjärta … (Jan. 31, 2001)

 

Slutligen avslöjar Jesus att det även finns en Sjätte Kammare:

 

”Det är den Evige Faderns Hjärta. Den omfattar alla de andra Kamrarna i Våra Förenade Hjärtan. I denna Kammare finns Guds löfte – ett nytt kärleksförbund. Själen som passerar in i denna sjätte Kammare har nått den högsta Himlen. I detta livet är den reserverad för de som redan nått helighet. I det eviga livet flyttar de helgon och kärleksmartyrer som nått den Femte Kammaren in i den högsta Himlen.” (Jan. 26, 2001)

 

Många av helgonen i himlen talade till Maureen. St Thomas av Aquino sade till henne:

 

”Låt oss undersöka den Sjätte Kammaren – Guds Hjärta. I denna Kammare blir Guds Hjärta levande i själen. Själen blir då ett levande tabernakel åt den Gudomliga Viljan. En sådan själ är alltid i frid, för den har besegrat frestelsen till högmod, som resulterar i otålighet, girighet, vrede och alla slags utsvävningar som kommer av högmod.

 

En sådan själ befinner sig i Guds Hjärta vid varje tidpunkt och vid varje andetag. Den lever för att vädja till Gud allena och för att behaga andra såsom de är behagliga för Gud. (Jan. 28, 2005)

 

St Thomas påpekade också:

 

”… i vilket ögonblick som helst kan själen interagera i mer än en Kammare. Själen kan växa i dygd medan den samtidigt renas från något fel som står i motsats till samma dygd. All kraften i Första, Andra, Tredje och Fjärde Kamrarna förenas i Femte och Sjätte Kamrarna. Så du förstår, mycket ofta kan själen samverka och avancera i flera Kamrar samtidigt …” (July 27, 2007)

 

Gud Fadern sade till Maureen:

 

”Resan genom de Förenade Hjärtanas Kamrar är en väg till Min Faderliga Kärlek och Min Gudomliga Vilja. Jag vill inte att mänskligheten tror att denna slutliga destination är ouppnåelig. Just nu, i denna stund, har varje själ möjligheten och medlen att bli förflyttad in i den Sjätte Kammaren – uppgåendet i den Gudomliga Viljan. Det är sant!” (Apr. 7, 2007)

 

Senare talade Jesus till Maureen om Enande Kärlek:

 

”Detta är den kärlek som delas mellan Mig och de själar som vistas i Femte och Sjätte Kamrarna i Våra Förenade Hjärtan. Enande Kärlek existerar inte på egen hand, men alltid när Mitt Hjärta och det mänskliga hjärtat enas. Enande Kärlek är den högsta och renaste form av kärlek som finns. Den är sammansmältningen av våra två hjärtan för att forma en ny och fullkomlig kärlek som bara delas mellan oss i det fördolda.” (March 17, 2008)

 

Förklaringen av den Femte Kammaren som ges ovan är slående lik Luisa Piccaretas lära om ”att leva i den Gudomliga Viljan.” Det är också ett annat uttalande från Jesus till Maureen:

 

”Min Fader har avslöjat för världen att Ljuset som omger Våra Förenade Hjärtan i själva verket är den Helige Ande som inspirerar och upplyser själar att komma in i Helig och Gudomlig Kärlek, och att bara eftersträva Min Faders Vilja. Den Helige Ande önskar när en själ träder in i Våra Hjärtan att den hålls fången, så att säga, och alltid längtar efter en djupare Kammare, en större förståelse av detta mysterium och en djupare förening med den Gudomliga Viljan.

 

Medan det endast är nödvändigt att själar anpassar sig till Min Faders Vilja för att nå Paradiset, så dras varenda en in i fullkomligt uppgående i Faderns Vilja från själens första steg in i Helig Kärlek. Så förstå i din ande, att den Fjärde Kammaren är den sista Kammaren som är nödvändig för inträde i Himlen. För att Min Fader älskar varje själ Han skapat så djupt, erbjuder Han ännu mer. Han erbjuder den Högsta Himlen – uppgåendet i Hans Gudomliga Vilja … (Feb. 25, 2007)

 

Maureen mottog ett budskap från St Thomas av Aquino som råder oss att överlåta för helgelse även våra fel och brister till den Gudomliga Kärleken, och lovar att ”i denna överlåtelseakt kommer ni att inse grundorsaken till era fel och brister, vilken den port är som Satan använder för att leda er vilse, era synders art, och lösningen till att övervinna varje fel.” Han rekommenderade följande bön:

 

Käre Jesus, Gudomlig Kärlek inkarnerad.

I denna stund ber jag Dig att acceptera överlämnandet av alla mina fel.

Jag överlåter varje brist och svaghet till Gudomlig Kärlek.

Med denna överlåtelse vet jag att du kommer att visa mig klart och tydligt vilka mina fel är,

varför jag ger efter för dem, och Du kommer att ge mig styrka att övervinna dem.

Amen

(Aug. 31, 2005)

Till sist gav Jesus Maureen följande varning:

 

”Så länge hjärtan fortsätter att välja en väg som står i motsats till Helig Kärlek kommer ni att ha krig, våld, avskyvärda gärningar mot de oskuldsfulla, hungersnöd och liknande. Naturkatastrofer, som mänskligheten ser som naturens nycker, är straffet för synd, precis som krig och sjukdom är det.”

 

Det är väldigt svårt att göra en kort sammanfattning av så djupa budskap. Låt oss bara konstatera att de sex nivåerna (”kamrarna” som hon kallar dem) av Helig Kärlek som de förklarats för Maureen är:

 

1 Uppfyllandet av de två stora buden: Att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv.

 

2 Strävan efter helighet genom att försöka övervinna sina fel och brister.

 

3 ”Finjusteringen” av helighet genom prövningar.

 

4 Anpassning av den egna viljan till den Gudomliga Viljan.

 

5 Kärlek till Guds Vilja, som åstadkommer förening av själen med den Gudomliga Viljan.

 

6 Guds Hjärta kommer till liv i själen och gör den till ett levande tabernakel för den Gudomliga Viljan.

 

 

___________________________________________