Sant liv i gud

Vad är SANT LIV I GUD?

 

Gud, Fadern, talar:

 

”Kärlek är högre än allt annat. Att älska är att göra min vilja. Det är portnyckeln till Mitt rike i himlen. Om ni påstår att ni lever i Mig men inte har kärlek, kan ni inte säga att ni lever i Mig. Ett sant liv i Mig är att leva det liv Kristus levde. Ni har hört att det inte är de som ropar Mitt namn till Mig som skall komma in i Mitt rike, utan bara de som, närda av kärlek (Här betydde ’kärlek’ också ’Guds Ord’ och att lyda det. Vassulas fotnot.), gör Min vilja medan de ännu är kvar på jorden.

Säg Mig, vad är det för nytta med ett fruktträd som aldrig ger någon frukt? Eller vad är det för nytta med en harpa utan strängar? Med andra ord, vilken nytta har jag av er lovprisning om den sägs utan kärlek? Vilken nytta är det med era offer om de erbjuds utan kärlek? Ert mål borde alltså vara kärlek, för det är efter er kärlek ni till slut skall dömas och inte efter er vältalighet eller kunskap, inte efter era offer eller de gåvor Jag i Min välvilja givit er. Ni kommer att dömas efter måttet av er kärlek. Det Jag givit er gav Jag för att ni skulle bygga upp Kyrkan. Låt er grund och stommen i ert arbete och era nådegåvor bygga på kärlek, så att ni inte minskar på att göra gott. Ja, för en god människa vinner Min välvilja.

Min Stad (Jag förstod här att Jahve menade ’Hans Rike på jorden' genom att säga ordet ’stad’. Vassulas fotnot.) skall uppresas på Min Helige Andes Välsignelse.... och stormen skall vara över....sedan skall alla varelser på jorden leva ett sant liv i Mig, och deras kärlek skall vara så sammanflätad med Min Vilja att deras själ kommer att vara Vishetens tron. Ja, det är om sådana som dessa Skriften säger: 'Den rättfärdiges själ är Vishetens tron', för i det hjärta som älskar Mig saknas inga skatter. Min duva, när Min Ande talade genom din mun och sade: 'Det räcker inte att förstå Hans Ord, man måste handla efter dem', så var det för att få er att förstå att om ni underlåter att möta Min Gudomliga Vilja med er kärlek, kommer ni att Falla Stort.

Så länge ni klänger er fast vid den förgängliga världen kommer ni aldrig att förstå att det är i Min Helige Ande er kropp kan bedåras och fängslas så att era uppsåt blir ädla. I denna gudomliga tankes ädla uppsåt, och i ett tillstånd av Gudomlig nåd sedan ni inom er absorberat Gudomlighetens styrka, skall Mitt Verk fullbordas i er och Min Vilja ske.

Och som Jag sagt er alla tidigare, säger Jag på nytt: Det skall komma en tid, och den tiden är nära, då er själ kommer att vara i himlen och förhärliga Vår Trinitariska Helighet, fastän ni fortfarande befinner er bland människor. Och fastän er kropp rör sig bland människor, kommer er själ och ande att vara en ängels, bedårad och fängslad i Min Vilja, fylld av Mitt ädla Ljus. Och ni skall finna er själva vandra omkring i Edens lustgård, i Paradiset bland Mina änglar och helgon, för er förening med Mig är då fullkomlig....

Och Vi skall glädja Oss åt att se Oss Själva i er. Ni kommer att vara avbilder av den osedde Guden. Vi kommer att skåda himlen (En andlig himmel. V:s fotnot.) i er. Ni som äger Oss skall förmå leva det liv Vi förväntat av er, ett liv i fullkomlig vishet och andlig förståelse, och uppnå den fulla kunskapen om Min Gudomliga Vilja. Mina käraste barn, det liv ni då skall leva, ni som skapats för Våra Kejserliga Gårdar, kommer att vara i samklang med Min Ande i alla avseenden. Jag skall helga er och ni skall få kraften att bli fullkomligt hängivna. När allt detta förkunnades i Sanningens Budskap (Den Heliga Bibeln. V:s fotnot.) förstod mycket få Mina Ord.

Idag hör världen, men förstår inget, ser, men skapar meningslösa beläten som inte resulterar i någonting. Vad beträffar de som anses vara nära Mitt Hjärta och som har nycklarna till Mitt Rike, så har inte ens de förstått. Ändå har de en brinnande längtan att frambära tillbedjan och tacksägelse till Mig, de behandlar sina kroppar strängt och är jämbördiga med dem Jag krönt med härlighetens krona (Helgonen. V:s fotnot). Och ändå, när Min Gudomliga Andedräkt (Den Helige Ande. V:s fotnot) utandas en doft, en ljuvlig väldoft för att förnya er, ja, när Min Helige Ande nedstiger från den högsta himlen och sätter jorden i brand med en dopkyss, gör de sitt yttersta för att släcka Min Helige Andes Eld. När Min Röst hörs idag skrämmer Den dem från vettet, och genast gör de allt som står i deras makt för att undertrycka den.

Jag, som är Upphovsman till oskattbara under, står i begrepp att öppna himlarna och avslöja Min avsikts mysterium: Jag skall utgjuta Min Helige Ande enligt Löftet i Skriften och verka i Min skapelse som aldrig tidigare i historien. Jag skall lyfta den hela vägen till himlen och närma allt på jorden så nära himlen det är möjligt. Vassula, Jag som leder allting och beslutar efter Min egen Vilja har aldrig brutit ett löfte, men jag är känd för att riva skiljemurar. Det är därför ni bör sätta ert hopp till Mig, för som Jag sade, Jag står i begrepp att med Min Helige Andes styrka och nåd slå sönder era skiljemurar i småbitar, och ena er i en enda Kropp, till Min ära. Sedan, när ert släkte har kommit till sans igen, skall de ropa till Oss:

 

'Tillbedjansvärda Treenighet!

Fäst våra blickar vid det enda Hjärtat

och förse våra själar med vad de saknar.

Smörj oss, O Heliga och Gudomliga Treenighet,

utgjut Din olja över oss

så att vi förblir oupplösligt förenade med Dig och Din Vilja.

Förbered oss för Ditt ärorika välde över Riket på jorden,

i vilket Din Vilja blir det väsentligaste i vårt dagliga liv

och emblemet på vår panna,

och Kärlek baneret över våra huvuden.'

 

O, Min lilja, din Skapare säger dig detta för att du skall gå och säga till Mina Egna:

 

'Jahve, min Herre och nåderike Fader,

skall smycka oss med Sina Kejserliga Kläder,

och jorden skall smyckas med de dolda skatter

Han så välvilligt sparat för vår tid.'

 

Jag skall smycka denna jord med en Vår, Min Vår. Vad är Jahves Vår? Min Vår, Mina älskade, skall vara när hela Min skapelse skiner i ett strålande ljus. I Reningsdopet skall ni förändras till vad ni var ämnade att bli.

I denna Rening kommer alla att sträva efter en intimare kärleksförening med Mig, och era hjärtan skall ivrigt söka efter Sanningen, Vägen och Livet. Och i Sanningen, där berusande kryddor skall smakas, skall er själ, utrustad med Min Nåds Ande, fullkomnas. Er avbild av mörkret skall inte finnas mer, för Jag, er Brudgum och den vänligaste av fäder, skall lysa över er (Upp 22:5).

Kärleken är på väg tillbaka för att återupprätta Sitt Rike. Detta kommer att vara Mitt Rikes herravälde på jorden och Min Vilja skall ske på jorden såsom i himmelen.

Så nu är tiden för ånger. Detta är en ond tidsålder, men ert sätt att leva skulle kunna gottgöra för den. Avstå från er egen vilja och bli välbehagliga inför Mig genom att erkänna Min Vilja. Ah, Vassula, Min Kallelses välsignade, sprid ut Mina Ord i floder av Barmhärtighet och Hopp. Var som en lilja i denna Fastetid. Tänk inte på dig själv, utan låt din Beskyddare ta hand om dig. Utplåna dig själv helt, och bli som en flytande substans så att du kan flyta in i Mig, din Gud, och bli en ande med Mig....

Jag, Gud, skall träffa dig vilken tid på dagen du vill. Kalla på Mig när som helst, Min älskade. Lyft din ande i tacksam lovprisning av Mig och upphöj Mitt trefalt Heliga Namn för att Jag givit dig denna dyrbara gåva: En öppen port till Mig.”

Sant Liv i Gud 25 februari 1998