Strävan att nå himlen

Vår strävan att nå himlen

 

Börja ditt nya Liv!

 

 

En artikel hämtad ur amerikanska nyhetsbrevet True Life in God, no. 19, August 2004

 

 

Vassula gav en presentation vid det Armeniska Kyrkcentret i New York City den 29 maj 2004. Ämnet för hennes speciella presentation den dagen fokuserade på tre olika höjder som är tillgängliga för mänskligheten i vår strävan att nå himlen. Vassula kallade dem frigjordhet, lidelsefrihet och oberördhet. På grund av platsbrist har vi valt ut några avsnitt om dessa nivåer för detta nyhetsbrev:

 

”Sant Liv i Gud-budskapen kallar oss till en radikal förvandling av oss själva, vår ande och vår själ, en kallelse att fullkomna vår själ till att höja sig ovan himlarna. Jesus har bett oss att dö från oss själva. Han vill inte se några rivaler inom oss. Vi måste ge plats åt Hans Helige Ande.

 

FRIGJORDHET

 

Att dö från sig själv är inte bara att dö från sin vilja, utan också från alla materiella saker som en själ kan vara fäst vid. Detta kallar Herren frigjordhet. Men Herren vill inte att vi stannar där. Han vill dra oss till högre höjder av fullkomlighet, nämligen från frigjordhet (från denna världen ö.a.) till lidelsefrihet (befrielse från passioner, begär ö.a.) och från lidelsefrihet till oberördhet (ett oändligt lugn Johannes av Korset). Dessa är de tre nivåer som den Helige Ande kan höja oss till, som från en öken till en trädgård, från en trädgård till ett palats, och slutligen från ett palats till himlen.

 

LIDELSEFRIHET

 

Från att lära oss frigjordhet leder den Helige Ande oss genom Sin Nåd till en högre grad av fullkomlighet som innebär att bli fri från världsliga passioner, in i vad Han kallar lidelsefrihet, och lidelsefriheten för oss dessutom till högre höjder av kontemplation. Lidelsefrihet betyder en mycket hög nivå av kontemplation, och på samma gång en avsmak för alla världsliga saker, avsmak för alla onda tankar och gärningar, en fullständig avsmak för ondska. Vår Herre talade om att göra vår själ till en himmel, och tillade att i denna himmel kommer vi att ära Honom.

 

OBERÖRDHET

 

Detta är det yttersta fullkomnandet av den själ som träder in i oberördhetens änglalika dygd, en långt vidare aspekt av lidelsefrihet. Det är en frigjordhet från lusta och passioner, från nöjeslystnad och köttets begär. I ett budskap sade vår Herre, att efter den gudomliga föreningen mellan Skaparen och den skapade, och efter att ha givits Smörjelsen av den Helige Ande, är det så här vi kommer att bli:

 

’Nu kommer du att bli delaktig med Mig och ett med Mig, som smyckar var och en av dina lemmar med Gudomlighet och Ljus, oförgänglighet och salighet, för att anstå Mig, din Gud och Konung. Helt plötsligt kommer det förflutnas värld att sakta tona bort från dig för alltid, med allt sitt innehåll. Och på ett ögonblick kommer oberördhet, den änglalika dygden, att slå ut i full blom i ditt hjärta, likaså kommer en andlig känsla för hur det skulle vara att vistas nära det Saliga Skådandet omedelbart att infinna sig. En mångfald av änglalika dygder skall därefter vara din krona, för dessa dygder är vad Jag skall ge dig som gåva för att du skall uppnå fullkomlighet. Den Enväldige Guden kommer sedan att sammanfläta Sig med dig i Bröllopskammarens utsökta väldofter och bli ett med dig, omsluta dig helt och hållet i Sitt Ljus tills du själv blir ljus. Insvept i Min Helige Ande kommer din mun att vara Min Mun, dina lemmar Mina Lemmar, dina ögon Mina Ögon. Ditt tal skall nu vara Mitt Tal och dina gärningar och tankar skall alla bli gudomliga. Hädanefter kommer hela din skimrande varelse och din själ att ges liv genom Mig. Detta kommer att vara början på ditt nya liv i Mig.’

(Citatet från Odes of the Holy Spirit, p.30)

 

Med andra ord, frihet från alla passioner kan erhållas genom Andens frihet, genom att dö från sig själv och genom sin egen viljas död.”

Vassula

 

 

 

Översättaren: För att vara säker på att översättningen skulle bli korrekt rådfrågade jag en expert i ämnet: