Tecken och under

Detta foto, och några fler med Shekinah, togs under en pilgrimsfärd till Egypten med rörelsen Sant Liv i Gud under den Ortodoxa Kyrkans Påskfirande 2008. Shekinah är hebreiska och betyder ”synligt tecken på Guds närvaro”.

 

Vassula förklarar Shekinah så här i boken ”Heaven is real but so is Hell”:

”Ett annat tecken för Guds Härlighet och Närvaro är det välkända Shekinah. Det uppenbaras vanligen på foton för att kameraögat är så känsligt (man ser alltså inte tecknet med blotta ögat i rummet ö.a.). Tecknet uppenbaras på heliga platser, på heliga människor, på religiösa föremål som medaljer, krucifix o.s.v. eller i församlingar där människor samlas i Guds Namn. Det är ett slags vit dimma eller dis som ser ut som ett moln, och man kan också kalla det molnpelare eller pelare av eld. Båda namnen nämns i Gamla Testamentet när israeliterna vägleddes genom öknen av en molnpelare på dagen och en eldpelare på natten.”

 

 

Tecken och Under

 

Fr John Abberton

 

 

DEN SANNA UPPSTÅNDELSEN

 

 

Varje år när stället om Lasarus uppståndelse läses i liturgin talar jag om syndernas förlåtelse. Det förefaller mig som att en av det miraklets betydelser i dag är att det finns ingen synd som är så svår att den inte kan bli förlåten. Lasarus` död, och särskilt det faktum att Herren Jesus lämnar sin väns kropp i graven i fyra dagar, påminner mig – och hela Kyrkan – om att Kristus kan resa oss upp ur den värsta sortens död: dödssynden (den synd som dödar ). Kristi röst kallar oss upp ur det djupaste mörker: ”Kom ut!” Vi måste höra och svara. Vi kan bara svara med hjälp av Guds nåd. Utan Guds hjälp kan vi inte ångra oss. Det har sagts att ”Allt är nåd!” Det mått av fri vilja jag använder för att återvända till Gud är litet men absolut nödvändigt. Utan det kan jag inte räddas, men jag använder min goda vilja tack vare förståndets upplysning och beröringen av hjärtat som jag får ta emot genom den Helige Ande som kommer som svar på Kyrkans böner och Guds Moders förbön. Dessa böner, denna förbön, fångas upp av Kristus Själv när Han vädjar för oss vid Faderns högra sida. Allt sker genom den ende Medlaren som ”står” inför Fadern som betraktar Sin Älskade Sons Ansikte och ser de fem ärorika såren som nu strålar i Hans Kropp.

Jag säger detta för att vi behöver förstå vad uppståndelse betyder. För det första tillkännager vi Herrens kroppsliga uppståndelse. Han kom verkligen ut ur graven i Sin förhärligade kropp (även om den fullständiga härligheten inte sågs av de som ännu var kvar på jorden). För det andra tror vi att vi också skall återuppstå på grund av Kristus. Detta är ett mysterium och vi accepterar det i tro på grund av Honom. För det tredje ”uppstår vi i igen” genom omvändelse och förlåtelsen av allvarliga synder. Vi får nytt liv i Kristus genom dopet, det sakrament som sänker oss ner i Kristi död för att resa oss upp i Honom när vi blir lemmar i Kristi Kropp, Kyrkan. För det fjärde hämtade Jesus tillbaka människor från de döda (t.ex Lasarus), och så kan Hans efterföljare om det är Guds Vilja.

I dag är det många som fokuserar på den fjärde sortens uppståndelse. Detta på grund av det som kallas ”Florida Outpouring” eller ”Florida Healing Revival”, där verkliga kroppsliga återuppståndelser tillkännagetts. Dessa återuppståndelser – om de verkligen är äkta – ser ut som återupplivanden i det att det att de ”döda” återvänder till livet i denna världen för att fortsätta sin jordiska existens. Så här långt är jag inte medveten om någon som vittnat om vad som kallas ”efter livet-upplevelser”. Ingen har gjort anspråk på att ha sett Kristus, Änglar eller Himlen- inte än!

Jag har tittat på God Channel (Am. TV-kanal), och jag har blivit fängslad av vad jag har sett och hört. Jag har bett över det, tänkt på det och gjort en del undersökningar om bakgrunden till det. Från den första sammankomsten jag såg började jag tänka på Eukaristin (Nattvarden ö.a.) och vår Moder Maria. Dessa saknas uppenbarligen under dessa evenemang som är ett slags evangeliska väckelsemöten. Varje gång jag tittade eller tänkte på det påmindes jag om Eukaristin och vår Moder. Jag tänkte också på Budskapen i ”Sant Liv i Gud”. Till slut, efter en del nödvändiga undersökningar bestämde jag mig för att det så kallade ”outpouring” är en farlig villfarelse. Av egen erfarenhet tror jag att det är beroendeframkallande och skadligt för anden. Om någon läsare av S LIG har sett det eller är frestad att se det, måste jag varna dem och uppmana dem att be om befrielse (om de har tittat på det mer än en gång) och att stänga av TV:n eller byta kanal.

Jag säger detta på dödligt allvar. Jag vill visa hur farlig denna slags villfarelse är, men jag vill också ta upp ”tecken” och ”under” och hur vi får förstå dem och ta emot dem som läsare av SLIG-budskapen. Jag tackar Fr Tony Sullivan för att han gjort mig uppmärksam på några av Budskapen. Jag kommer att referera till de han har framhållit och några andra som också är viktiga.

 

 

GUD FORTSÄTTER ATT GE OSS TECKEN

 

 

När vi läser Budskapen ser vi att Kristus och Hans Moder inte säger att inga tecken kommer att ges, eller att vi inte skall bry oss om några tecken eller under. Vi varnas emellertid för att söka det sensationella, och vi varnas för att söka mirakel, tecken och under. Här följer de utdrag ur SLIG som Fr Tony Sullivan vill framhålla:

 

 

4 April 1997 Vår Moder talar:

 

”Många av er, små barn, väntar på yttre tecken och yttre underverk och förebud. Många av er vänder blicken uppåt och utforskar skyarna, ändå har Min Son, Jesus, varnat er och sagt att ni inte skall söka yttre tecken utan söka det som är verkligt och gudomligt inom er.”

 

 

Mars 1989 Jesus talar:

 

”Mina Tecken har inte givits er för att väcka sensation på denna jord. Jag ber allvarligt alla de

som är ute efter det sensationella att ödmjukt komma till Mig och be. Kom till Mig utan att söka mirakel, tecken och under. Kom till Mig med böner, var heliga, ångra er och fortsätt fasta i stället för att fylla era själar med tomma illusioner. När Jag då inte tillfredsställer er ande, vänder ni Mig ryggen helt och hållet.... Var är Anden som Jag utrustade er med? Låt ert hjärta hålla Mina bud. Sänk er blick inför Mig, fall på knä i Min Heliga Närvaro och ångra er ondska. Jag, Herren, skall upphöja de ringa. Kom till Mig för att höra Min Röst. Kom ödmjukt och uppriktigt för att finna Visdom. Mitt Heliga Hjärta gläder Sig inte åt de som söker det sensationella, inte heller åt de som utger sig för att vara goda, men kommer av nyfikenhet. Så lite de kommer att lära!”

 

 

21 Maj 2001 Jahve talar:

 

”När Jag gjorde Mina Budskap kända för detta släkte trumpetade de ut: ’Kom och hör Guds Ord!’ Människor strömmade till i stora skaror. De flockades kring Mitt sändebud för att lyssna till Mina Ord. De lyssnade men förstod aldrig till fullo Mina Ord. Och dessa människor lyssnar fortfarande, de läser, men Ordet tränger inte in i deras hjärtan. Och de läser vidare, men deras hjärtan är långt borta från Mig. De handlar inte enligt Mina Ord. De tittar hellre efter tecken i skyn, för deras hjärtan är fortfarande inte fästa vid Mig. Ja, de lyssnar till Mina Ord med likgiltighet och det är därför de inte omsätter dem i handling. Guds Rike är mitt ibland er men ni ser det inte, för ni har inte ångrat er och ni har inte heller gett Mig något kenosis (grek. för utrymme, utblottelse).

 

 

16 November 1988 Jesus talar:

 

”Vassula, Mina Tecken är begränsade denna gång för den här uppenbarelsen. Jag blir mer ärad genom att ge den på det här sättet. Jag har förklarat för dig varför. Jag vill att Tro kommer i första hand, utan att ha alltför många extraordinära tecken i denna uppenbarelsen. Jag vill ha den enkel. Jag har sagt dig att det enda tecken Jag kommer att ge är du själv och dina frukter, vilka huvudsakligen består av omvändelser.”

 

 

10 Januari 1990 Jesus talar:

 

”Be inte om tecken, var nöjda med vad Anden ger er nu. Jag säger er högtidligt att snart kommer det att vara En Enda Fålla som skall ledas och ledsagas av En Enda Herde.”

 

 

3 November 1990 Vår Moder talar:

 

”Älskade barn, kom inte till dessa samlingar bara för att leta efter tecken. Om Jag kommer hela vägen från Himlen till er tröskel är det för att ge er Herrens Frid och Min Frid. Tillåt Mig därför att förvandla era hjärtan till en vacker trädgård för Den Helige, så att Han i era djup kan finna en ande av helighet, kärlek, frid, renhet, lydnad, ödmjukhet och trofasthet. Då skall er Konung använda alla dessa dygder och bekämpa ondskans makter.”

 

 

HUR KAN LÄSARE AV SANT LIV I GUD UNDGÅ ATT SE

ATT HELA SLIG-FENOMENET ÄR ETT MIRAKEL?

 

 

Gud ger tecken och under genom kallelsen, Budskapen och de mänskliga redskapen i Sant Liv i Gud. Kristus säger att tecknen och undren är ”begränsade” för ”den här uppenbarelsen”, vilket betyder att vi inte i vårt dagliga liv söker det många skulle kalla ”mirakulöst” i Budskapen eller under SLIG:s möten. Där är mirakel! De känns inte igen. De är mirakel av Nåd! Hur kan läsare av Sant Liv i Gud undgå att se att hela SLIG-fenomenet är ett mirakel? Hur kan vi läsa Budskapen utan att bli berörda på djupet? Hur kan vi undgå att uppskatta den extraordinära gåva vi håller i våra händer när vi tar upp boken? Vill du se något mirakulöst? Varför inte läsa till exempel hela budskapet från 29 augusti 1989? Vill du bli berörd? Slå upp detta budskap. Det är i detta budskap Kristus säger:

”Jag, er Gud, står inför er och frågar de som fortfarande undertrycker Min Helige Ande: Hur kommer det sig att ni inte kan tyda tidens Tecken? Hur kommer det sig att ni har beslutat att inte erkänna Mina Tecken och Under? Varför tystar ni gång på gång Min Röst och förföljer Mina profeter?

 

 

SANT LIV I GUD ÄR AV EXTRAORDINÄR BETYDELSE

 

 

Här talar Jesus om Budskapen Sant Liv i Gud och Vassula. De ”Tecken” och Under” som inte erkänns identifieras med Sant Liv i Gud. Detta kan bara betyda att bland alla de tecken som Gud fortsätter att ge mänskligheten är Sant Liv i Gud av extraordinär betydelse. Många kristna känner till den karismatiska rörelsen. Vassula besökte en karismatisk bönegrupp (se t.ex budskapen från 27 sep 1987 och 9 jan1996). När Vassula inte kunde be tillsammans med andra karismatiker sa vår Herre till henne att alla har sina sätt att be. De som läser Sant Liv i Gud skall inte tro att de har alla svaren och vi skall respektera andras frihet. För att det är färre tecken och under förknippade med Sant Liv i Gud får vi inte tro att extraordinära gåvor inte ges på annat håll. Samtidigt måste vi beakta uppmaningen att leva av Tro och att inte söka extraordinära tecken. Det är viktigt att vara balanserad och att göra rätt prioriteringar i det andliga livet.

 

 

VARNINGAR OCH VILLFARELSER

 

 

Från Johannes av Korset’s och Teresa av Avila’s skrifter vet vi att det finns faser i det andliga livet då mirakel och övernaturliga tecken inte bara är nyttiga, utan t.o.m. viktiga. Äkta tecken och andliga gåvor ges inte för att vi skall avfärda dem med en axelryckning. Denna åsikt har framhållits väl av framlidne teologen Fr Karl Rahner. Om jag får tala om min egen erfarenhet i denna sak, så även om jag blivit välsignad på vad en del anser vara extraordinära sätt, har jag länge varit medveten om att jag är kallad att leva av tro, utan tröst av tecken eller liknande. Detta bekräftades av en helig präst som hade förmågan (genom den Helige Ande) att leda människor på deras rätta väg. Min väg, sade han, var Trons väg. Jag har länge attraherats av karmeliternas kontemplativa väg. Samtidigt har jag ofta befunnit mig i diskussioner om uppenbarelser och andra övernaturliga händelser såväl som anspråk på mystiska gåvor, för att jag varit andlig vägledare åt en mystiker i mer än 20 år. På det hela taget är jag skeptisk till visioner, inre röster och liknande. Men om Gud ger oss något extraordinärt måste vi komma ihåg Vem som ger det.

 

 

...NÄR DE GES SKALL VI TA EMOT DEM...

 

 

På resan hem från en SLIG-retreat i Walsingham såg jag och passageraren i min bil ”solmiraklet”. Vi stannade bilen. Jag hade sett något liknande förut i Medjugorje. Min passagerare hade också sett det förut. Jag var inte särskilt upphetsad av synen och tog lätt på det. När jag berättade det för Vassula sade hon att Gud ger oss dessa saker då och då, och när de ges bör vi ta emot dem. Hon har naturligtvis helt rätt. Det är också sant att även om tecknen är begränsade vad gäller Sant Liv i Gud, så ges ändå tecken. Hur många är det inte som sett Jesu ansikte framträda i Vassulas ansikte? Och vad gäller karismatiska gåvor, om vi skall undvika dem, varför har vi då helandebön under Sant Liv i Gud-retreaterna? Är det rätt att förvänta sig helanden, fysiska såväl som andliga? Återigen är det en fråga om balans. Vi talar om att prioritera en sak före en annan, inte om antingen eller.

När allt detta är sagt måste vi erkänna att många kristna (och vem vet hur många andra) blir skändligt bedragna av präster, pastorer, evangelister och kristna lekmannapredikanter som förhärligar tecken och under i alarmerande grad. Här är det verkligen fara för hysteri och infiltration av onda andar. I fallet ”Florida Outpouring” förefaller det mig som att en förmodad ”ängel” som sägs ha uppenbarat sig för en av ledarna inte är någon ängel alls. Beskrivningen påminner mig om Moder Nadine’s (Intercessors of the Lamb) vision av Jezebel-anden. Denne ande är naturligtvis den falska profetians ande, och det finns mycket av den i världen för närvarande. Som vi kan läsa i Budskapen är det många som gör anspråk på att tala i Herrens namn, och Paulus varnar oss mer än en gång att falska profeter skall komma med tecken och under för att bedra människor. Många kristna kan dras iväg från ortodox kristendom in i någon form av irrlära. Kärlekens lag uppmanar oss att vara redo att hjälpa dem, genom att avslöja något djupare och mer livsförändrande: ”Sant Liv i Gud”.

 

 

TILLIT OCH HOPP

 

 

Med tiden kommer det som är falskt att ge vika för Sanningen. Med tiden kommer många att upptäcka skönheten i SLIG-budskapen, och det kan bli många som till slut får genomlida attacker av missmod genom de besvikelser som följer på dåliga val. Budskapen i Sant Liv i Gud är sant helande och befriande. Om bara vi verkligen tror vad vi läser. Om bara vi verkligen litar på Kristus som talar till oss i dessa Budskap. Om bara vi verkligen tror på det frikostiga utgjutandet av den Helige Ande och förtröstar på Hans vägledning. När vi läser dessa Budskap finner vi väsentliga inslag från den Sanna Kyrkan. Särskilt känner vi igen Eukaristin som Kyrkans medelpunkt, och hur viktigt det är att erkänna Jesu Verkliga Närvaro (i det förvandlade brödet och vinet. ö.a.). Vi läser sköna ord om Kristi Moder och uppmanas att ta emot Hennes hjälp och beskydd. Vi påminns om ledarskapets gåva som den visar sig i Påveämbetet, och om den grundval vi har givits genom ortodox tradition. Framför allt inbjuds vi att bli kontemplativa och får veta att vägen till mystiskt bröllop och gudomliggörelse ligger öppen för oss. Det här är inte bara en ”uppenbarelse” bland andra. I Sant Liv i Gud ges Kristen andlig och mystik tradition sin sanna plats i Kyrkans liv, och den Helige Ande uppfordrar oss att snabbt växa till mogna kristna som kan åstadkomma försoning, fred och enhet. Varför skulle vi söka på annat håll?

 

Fr John Abberton

 

 

Ovanstående artikel stod i True Life in God Magazine, issue 7, July 2008. Fr Abberton är av Vassula ombedd att vara andlig vägledare för True Life in God i England. Han är också redaktör och ansvarig utgivare för TLIG Magazine, rörelsens internationella nyhetsmagasin.

 

 

 

-------------------------------

 

 

 

 

Tillägg av översättaren:

 

När jag tvekade att lägga in nedanstående foton bad jag den Helige Ande komma över mig, tog ett tumgrepp i Sant Liv i Gud-boken och fick upp följande ord:

 

”Mina tecken skall aldrig upphöra. Min Närvaro kommer att erfaras i världen och Jag skall fortsätta att visa Mig Själv i tecken.... älska Mina Verk, ta emot Mina Verk.... Mina tecken ges för att alla människor skall se att Kärleken inte har glömt er. Kärleken har inte dragit Sig undan i Sin Härlighet. Kärleken är mitt ibland er och lämnar er aldrig.”

Jesus 28 Maj 1987

Överst: Från en prästvigning i Stockhom 2008. Professionell digitalkamera.

 

Mitten, överst: Från en retreat med Sant Liv i Gud-rörelsen i Jönköping 28 Mars 2008.

Till vänster: Enkel ”titta och tryck”-kamera. Till höger: Dito, men annan kamera. C:a en halv minut mellan fotona. (Obs. att Shekinah är i rörelse från vänster till höger.)

 

Mitten, underst: Fotona togs julafton 2009, kl 13:06 och kl 13:07 i Franciskushjälpens kapell i Göteborg. Fotona är tagna av Dick Fäldt ofs.

 

Underst: Togs första dagen under Sant Liv i Guds internationella pilgrimsresa till Rom 4-11 Sep 2011 i Peterskyrkan, medan vi väntade på Angelus med påve Benedikt XVI. Enklare digitalkamera.

 

Fotona är alltså tagna med fyra olika kameror. Det förefaller vara så att ju bättre en kamera är, desto tydligare blir Shekinah.

Glitter

OM FENOMENET ”GLITTER”

 

 

Vassula förklarar fenomenet ”glitter” så här i sin självbiografi ”Heaven is real but so is Hell”:

 

”Detta tecken gavs under en pilgrimsresa i Turkiet då vi besökte de sju kyrkorna från Uppenbarelseboken. Alla pilgrimerna var samlade på ett hotell där de flesta talen skulle hållas. När jag vilat på mitt rum före en konferens där jag skulle tala, tittade jag igenom ett tal jag hade förberett om Enhet och jag gick igenom det igen och gjorde några tillägg och ändringar.

När det var min tur att tala till pilgrimerna som samlats i konferenshallen, läste jag upp mitt tal om Enhet. Jag lade märke till hur uppmärksamt alla lyssnade. Efter mitt tal, när jag gick tillbaka till mitt rum, passerade jag en vän som pekade på mitt ansikte och sade att jag hade glitter runt hela munnen och på mina kinder. Jag brydde mig inte om det och tänkte att det kanske var mitt läppbalsam han sett. Så snart jag kom in på mitt rum märkte jag emellertid att det var glitter på klädhängarstolen, och när jag såg mig omkring såg jag glitter i regnbågens alla färger som täckte den ljusbeiga heltäckningsmattan. Glittret mångfaldigades och spreds ut över alla ytor, till och med telefonen, lamporna och bäddlakanen var täckta. Det fanns precis överallt, såväl i högar utefter väggarna som i hörnen. Det var likadant mångfärgat glitter i badrummet, och när jag såg mitt ansikte i spegeln såg jag att det var täckt av glitter, särskilt runt munnen! Det var som om en ängel hade kommit och spridit glittret med en explosionseffekt.....

…..Efter noggrant sökande fann jag att detta ”glitter”har ett namn och kallas ”escarchas”, som betyder `frost` på spanska. Vetenskapsmän har undersökt detta fenomen och funnit att det är en levande materia, en sorts plasma ( joniserad gas, Akademins ordlista ö.a ). Det är något som inte är av denna världen.

Följande dag anförtrodde jag detta till Msgr Rene´Laurentin som är expert på mystik och övermaturliga företeelser, och han sade enkelt: ”Det är ett Tecken som givits dig från Gud.

Gud känner sig förhärligad av dig och vill säga dig att Han är med dig.”

Jag hörde dessa ord med en suck av lättnad, eftersom jag känt mig osäker på mitt tal. Tecknet var lugnande och sade mig att mitt tal om enhet var vad Gud verkligen ville att jag skulle säga, och att Han var förhärligad. Tecknet sade mig att tilläggen till mitt tal verkligen inte kom från mig, utan från den Helige Ande.”

 

Glitter på ett rosenkranskors. Glittret är en gåva av en kvinna från Färöarna som också har fått denna ”glittrets” nådegåva.

 

 

 

__________________________________

Ett besök av fader Roman Patyk och visionären Jadwiga Kamska

(Översättning av ett ljudband på polska)

 

Fader Roman: Idag, den 4 maj år 2001, första fredagen i månaden, skall vi ära Jesu Heliga Hjärta.

Vi befinner oss i Göteborg hos Johannes Abrahamsson. Vi ber därmed i hans intentioner.

 

 

 

Den Heliga Mässan börjar:

 

Fader Roman: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Herren vare med er.

De församlade (F): Och med din ande.

Fr R: Till Jesu Heliga Hjärta vill vi frambära alla våra intentioner gällande oss själva, våra familjer, bekanta och hela världen. Varmt och hjärtligt ber vi under denna Mässa för Johannes intentioner, och vi tackar för alla erhållna gåvor, för en välsignad resa, för den Katolska Kyrkan, och vi ber om Guds fortsatta välsignelse…

Jesus säger: ’Korset är Vägen till Sanningen och Livet som jag uppmanar er att följa’.

Så lyder Herrens ord.

F: Gud, vi tackar Dig.

Fr R: Herren vare med er.

F: Och med din ande.

 

Det Heliga Evangeliet enligt Matteus

(Fritt efter Matt: 11: 25-27)

 

Fr R: Vid den tiden talade Jesus dessa ord: Jag lovprisar Dig, Fader, Herre över himmel och jord, för att Du dolt dessa underbara saker för de högmodiga och självsäkra, men visat dem för de enkla och ödmjuka. Så, Herre, var Ditt välbehag.

Allt som är har Fadern anförtrott mig. Ingen känner Fadern utom Sonen, och ingen känner heller Sonen utom Fadern, utom de som Sonen vill förmedla det till.

Kom alla ni som är tyngda av bördor, och jag skall lindra era plågor. Ta mitt kors på er och lär av mig, för jag är tyst och ödmjuk i hjärtat. Då finner ni tröst. Ty mitt ok är ljuvt och min börda lätt.

Så lyder det heliga evangeliet.

F: Lovad vare Du, Kristus!

 

Predikan

 

Fr R: Såsom Gud talade till oss genom sina profeter i Gamla Testamentet, talade Han till oss genom sin Son Jesus Kristus. Herren förmedlar genom Bibeln allt vi behöver för vår frälsning. Under tidernas lopp har det förekommit flera sändebud som blivit bekräftade av Kyrkan. Syster Faustina förmedlade många upplevelser till världen, frukter av Guds barmhärtighet.

En större profet och mystiker är Vassula. Till hennes möten där hon berättar om sina uppenbarelser kommer många människor, också präster och biskopar. Även när hon var i Polen samlades mycket folk. Genom henne talar Jesus om trons mening, om intim förtrolighet med Honom och om Kyrkans enhet. Låt oss varmt och hjärtligt be för dessa intentioner varje dag, samt för människornas omvändelse och frälsning. Låt oss också be för barmhärtighet åt alla som lider, för alla andliga människor, för allt klosterfolk och för välsignelse åt alla som vigt sitt liv åt Gud.

Amen

 

 

Förbön

 

Fr R: Genom att öppna våra hjärtan frambär vi våra förböner. Ty Herren sade: Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag skall lätta era hjärtan.

Herre, vi ber om gemenskap i kärlek med Din son Jesus Kristus för de kristna som är kalla och oengagerade i sitt kristna liv.

F: Herre, hör vår bön!

Fr R: Herre, tänd över hela världen den kärlekens eld som Din son Jesus Kristus kom med.

F: Herre, hör vår bön!

Fr R: Herre, se till de fattigas svåra liv, hur de förföljs och lider, och låt dem få känna Din kärlek.

F: Herre, hör vår bön!

 

Fr R: Vi frambär alla våra intentioner, särskilt Johannes’, och även de övriga församlades, så att vi i vår samhällsställning genom bön och arbete skall göra mycket gott för våra medmänniskor.

Herre Jesus, Du har ett tyst och ödmjukt hjärta. Genom Dig ärar vi Fadern i enhet med den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

 

 

 

Den Heliga Kommunionen

 

 

 

 

 

Jadwigas visioner under Mässan

 

Jadwiga Kamska talar:

 

” I början av Mässan uppenbarade sig den underbart vackre Helige Ande, som med sina ljusstrålar omfamnade alla.”

 

” När fader Roman läste evangeliet stod vid hans ena sida Margareta Maria Alacoque och vid andra sidan syster Faustina. Ovanför fader Roman var Jesus upphöjd på ett moln. Hans hjärta pulserade och kroppen strålade.”

 

”Under bönen Fader vår framträdde Jesu levande ansikte ur ikonen som hängde på väggen ovanför fader Roman (en ikon av Jesu ansikte på Svepeduken som används i Sant Liv i Guds bönegrupper. Se fotot ovan. J.A). Runt Jesus var tusentals knäböjande människor samlade inför Hans ansikte. Bland dessa var Vassula Rydén. Hon höll i sina händer en liten bok om Jesu Heliga Hjärta. Jesus sände sin välsignelse över denna bok. Efter en stund gav Vassula boken till fader Roman och sade till honom: ’Fortsätt att sprida Jesu Hjärtas kungarike.’ ”

 

”Under den heliga Kommunionen höll Jesus fader Romans hand. När fader Romans hand höll i hostian som doppats i vinet lös hela handen, och hostian var Jesu levande kropp. Vi tog alltså emot Jesu levande kropp och blod.”

 

”När det var trefaldig välsignelse och fader Roman höll ut sina händer, visade sig Jesus med öppet hjärta och lade sina händer på fader Romans händer. Hela fader Romans gestalt var fylld av Jesus. Det var alltså inte fader Roman som välsignade, utan Jesus själv.”

 

”När det Allraheligaste Sakramentet ställdes ut för tillbedjan förstorades Sakramentet oerhört. Då visade sig den Heliga Treenigheten.”

 

”När vi bad Barmhärtighetens Rosenkrans sade Gud Fadern: ’Sprid denna bön över hela jorden, för mänskligheten är i stort behov av min barmhärtighet. Ni, mina barn, är min barmhärtighets apostlar.”

 

”När det var individuell välsignelse över var och en av oss, såg jag inte alls fader Roman. Det var bara Jesus – levande! Han gick fram till var och en, lade sin högra hand på varje huvud och snuddade sedan vid vår mun. Han välsignade våra huvuden och munnar.”

 

”Sedan gick Jesus runt och välsignade hela lägenheten.”

 

”När vi andra bad i det lilla rummet, medan fader Roman bad över Johannes i vardagsrummet, såg jag ängeln Mikael och ängeln Gabriel bredvid Johannes. Ärkeängeln Mikael snuddade vid Johannes’ ögon med sin hand.”

 

 

 

Jadwigas främsta uppdrag är att göra fader Roman till en

god och helig präst. Fader Roman predikar fritt under

inspiration av den Helige Ande. Han förklarade efteråt att

hans ord om Vassula Rydén är hans personliga tro. J.A.

 

 

 

_____________________________________

 

 

 

 

En röst från Himlen

 

Jag fick dessa kort (på spanska) av Javier under Sant Liv i Guds pilgrimsresa till Rom i september 2011.

Det var Teresa Maria som berättade om och visade mig foton från uppenbarelserna i Penablanca, Chile, under Sant Liv i Guds pilgrimsresa till det Heliga Landet i maj 1998. Se häftet: "Uppenbarelserna i Penablanca, Chile" under fliken PROFETIOR.

Johannes Abrahamsson

Fader Wilfrid skriver om dessa kort i ett mail:

___________________________